Mål: P 13734-19

Avgörande

Bygglov för utvändig ändring samt påbyggnad av enbostadshus. På fastigheten får en fristående huvudbyggnad uppföras i högst två våningar. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från underinstanserna bedömt det nedersta planet som en våning, inte som en källare, vilket innebär att den befintliga byggnaden är uppförd i två våningar. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det översta planet utgör en vind som enligt 9 § fjärde stycket ÄPBF ska anses vara en våning. Den sökta åtgärden har därför ansetts vara planstridig avseende antalet våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre. Bygglovsbeslutet har därför upphävts och bygglovsansökan avslagits.