Mål: P 13386-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en ändring av en fristående garagebyggnad till en självständig bostad krävt bygglov för ändrad användning. Domstolen har vidare, i likhet med underinstanserna, bedömt att den ändrade användningen och de yttre ändringarna av garaget inte stred mot detaljplanen. Även övriga krav enligt 2 kap. liksom även de i 8 kap. PBL var uppfyllda. Bygglov har således kunnat ges för åtgärderna.