Mål: P 5961-19

Avgörande

Bygglov för inredning av tre bostadslägenheter och tillbyggnad av två bostadslägenheter i en villa uppförd 1917-1919 i nationalromantisk stil. MÖD har funnit att de åtgärder som bygglovsansökan avser inte strider mot planbestämmelsen Ö (öppet eller kopplat byggnadssätt) i stadsplanen från 1927 och att tillbyggnaderna, vilka utformats så att de underordnar sig den befintliga byggnaden och är anpassade till tomtens topografi, inte kommer i konflikt med förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL, vare sig såvitt avser byggnaden eller bebyggelseområdet. MÖD har därför med ändring av mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut fastställt nämndens beslut att ge bygglov.