Mål: M 10856-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avslagit ansökan om utdömande av vite på den grunden att vitesföreläggandet inte beslutats av behörig person inom nämnden. Efter att nämnden i MÖD lämnat in den delegationsordning som gällde vid tidpunkten för beslutet om vitesföreläggande har MÖD funnit att föreläggandet beslutats av behörig person. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt behandling.