Mål: M 12799-19

Avgörande

Fråga om ersättning enligt 31 kap. miljöbalken för förändrad tillgång till vatten ur egen brunn. Mark- och miljööverdomstolen har med tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken bestämt ersättningen till ett skäligt belopp.