Mål: M 9800-20

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens för flytbrygga. En bastu på ett landområde i nära anslutning till vattenområdet där bryggan uppförts har inte ansetts ge upphov till en hemfridszon i vattenområdet. Stenpirar och bryggor i närområdet har inte heller medfört att området kan anses ha tagits i anspråk. Det har inte framkommit att behovet inte kan tillgodoses utanför området. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit några särskilda skäl för strandskyddsdispens för bryggan. Det har inte heller ansetts oproportionerligt att avslå fastighetsägarens ansökan om dispens.