Mål: M 8887-19

Avgörande

I ett mål om tillstånd till rivning av dämme återkallade sökanden ansökan i mark- och miljödomstolen som avskrev målet samt beslutade om rättegångskostnader. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat beslutet avseende en sakägare och tillerkänt honom rättegångskostnader. I övrigt har överklagandena avslagits.