Mål: F 10387-20

Avgörande

Talerätt. En person som inte har lagfart på en fastighet har uppvisat ett köpebrev enligt vilket han förvärvat en del av fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att han ska behandlas som sakägare enligt 4 kap. 11 § tredje stycket fastighetsbildningslagen.