Mål: P 2900-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt det översta planet i en tillbyggnad som en vind som inte ska anses vara en våning enligt 9 § fjärde stycket ÄPBF. Vinden är konstruerad med mansardtak och ett stort antal tätt sittande s.k. konstruktionsbalkar. Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning ansett att vinden med dess nuvarande utformning inte kan inredas som bostadsrum eller arbetslokal. Fastighetsägarens förklaring om att konstruktionsbalkarna har en bärande funktion har inte kunnat avfärdas utifrån utredningen i målet och balkarna har därför ansetts vara en del av konstruktionen som inte lätt kan avlägsnas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit den sökta åtgärden planenlig.