Mål: P 386-20

Avgörande

MÖD har bedömt att en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus inte uppfyller de krav som följer av 9 kap. 21 § PBL. Eftersom det inte går att utesluta att bygglov kan ges om ansökan kompletteras och förtydligas har ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.