Mål: P 4084-20

Avgörande

MÖD har upphävt ett beslut om att anta en detaljplan eftersom det inte kan uteslutas att en art som är skyddad enligt 6 § artskyddsförordningen finns inom planområdet och att varken förekomsten av arten inom området eller vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan få för arten har utretts tillräckligt.