Mål: F 4561-20

Avgörande

Förrättningskostnader. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att lantmäterimyndigheten haft fog för att uppfatta en handling som en samfällighetsförening gett in som en ansökan om förrättning. Lantmäterimyndigheten har därför ansetts ha rätt att få betalt för förrättningskostnaderna. Med hänsyn till vissa brister har domstolen dock bedömt att lantmäterimyndigheten borde ha förelagt föreningen att komplettera ansökan. Då det kunnat antas att ett sådant förfarande skulle ha reducerat kostnaderna för förrättningen har det inte ansetts skäligt att föreningen skulle betala hela det debiterade beloppet.