Mål: P 3486-20

Avgörande

En detaljplan för ett område i centrala Uppsala medgav uppförande av ett flervåningshus med upphöjd bostadsgård. MÖD har bedömt att ett genomförande av planen skulle ge upphov till betydande olägenheter i form av framförallt insyn på befintliga, närbelägna radhustomter. Beslutet att anta planen har därför upphävts.