Mål: M 11773-19

Avgörande

I mål angående täkt av berg m.m. har MÖD bl.a. bedömt behovet av en ny täkt och funnit att verksamheten inte strider mot miljöbalkens krav på god hushållning och lokalisering. Tillståndet har därför fastställts med några mindre justeringar av tillståndet och villkoren för denna.