Mål: M 7283-20

Avgörande

Landskapsbildsskydd. Utgångspunkten för prövningen är det skydd för landskapsbilden som följer av förordnandet. Att länsstyrelsen i sin beslutsmotivering har hänvisat till miljöbalkens allmänna hänsynsregler förändrar inte detta. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat Mark- och miljödomstolens dom och upphävt länsstyrelsens beslut att neka tillstånd för en begränsad avverkning av lövträd på ett område som omfattas av landskapsbildsskyddet för Nordbillingens östra sluttning.