Mål: M 6224-20

Avgörande

Fråga om förlängning av arbetstid för anläggande av fiskväg. I ett mål om omprövning av vattenverksamhet (vattenkraft) åtog sig staten att svara för kostnaden för anläggandet av en fiskväg. Sedan staten därefter meddelat att den inte längre står fast vid åtagandet, har i dom som fått laga kraft fastställts att staten ska finansiera anläggandet av fiskvägen. Kraftverksägaren har med hänsyn till detta ansetts ha haft giltigt skäl för sitt dröjsmål med att anlägga fiskvägen och ansökan om förlängning av arbetstiden har bifallits.