Mål: P 1187-21

MÖD 2022:3

Vägledande avgörande

Antagande av detaljplan. Detaljplanens huvudsyfte var att möjliggöra nybyggnation av ett sexvåningshus med ca 50 studentlägenheter. Huset skulle hamna som närmast knappt sju meter från befintlig byggnation och leda till ökad skuggning och minskat solljusinsläpp för närboende. Trots det relativt korta avståndet till Stockholms centrala delar har MÖD bedömt att byggnadens omgivningspåverkan utgör en betydande olägenhet. Detaljplanen har därför upphävts.