Mål: P 1264-21

Avgörande

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. MÖD har bedömt att den sökta åtgärden innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk och att det saknas förutsättningar att ge positivt förhandsbesked.