Mål: P 5328-21

Avgörande

En fastighetsägare har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Enligt bygglovshandlingarna ska byggnaden placeras ovan en spillvattenledning som sträcker sig tvärs över fastigheten. Ledningen ägs av ett bolag och är nedgrävd på fastigheten med stöd av ett servitut som bolaget också innehar. MÖD har bedömt att det inte står klart att byggnaden kommer att göra intrång i bolagets servitutsrättighet eftersom byggnaden kommer att anpassas på ett sådant sätt att det ändamål som servitutet ska tillgodose kommer att upprätthållas även framöver (jfr NJA 2021 s. 1187).