Mål: P 3758-21

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus m.m. som bedömts vara planenliga. MÖD har bedömt att nämnden haft fog för att meddela negativt förhandsbesked med hänvisning till att byggnationen inte uppfyllt anpassningskravet enligt 2 kap. 6 § PBL, då det inte framkommit annat än att det går att anpassa bebyggelsen så att den i planen medgivna byggrätten ändå kan utnyttjas.