Mål: F 9732-20

Avgörande

Sedan MMD funnit att en avstyckning skett i strid mot en bestämmelse i en detaljplan och återförvisat målet till LM för att pröva om förutsättningarna för att godta avvikelsen varit uppfyllda har såväl LM som MMD, efter överklagande dit, bedömt att avvikelsen inte kan ses som mindre och förenlig med planens syfte. Trots att MMD:s dom om återförvisning fått laga kraft har MÖD, med beaktande av det nära sambandet mellan vad som regleras i första och andra meningen i 3 kap. 2 § första stycket FBL, ansett sig oförhindrad att pröva om fastighetsbildningen skett i strid mot plan. Vid den prövningen har MÖD funnit att fastighetsbildningen inte skett i strid mot plan.