Mål: P 5527-21

Avgörande

MÖD har bedömt att den mark där bygglov getts för kontor och verkstad m.m. inte har utgjort brukningsvärd jordbruksmark. Då inte heller något annat hinder mot byggnationen bedömts föreligga har nämndens beslut att ge bygglov fastställts.