Mål: F 10864-21

Avgörande

Fördelning av rättegångskostnader.I ett mål om bl.a. anläggningsförrättning har mark- och miljödomstolen upphävt ett beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning och återförvisat målet i den delen till lantmäterimyndigheten. MÖD har beslutat att varje part ska stå för sin egen rättegångskostnad såväl i mark- och miljödomstolen som i MÖD.