Mål: P 2714-22

Avgörande

MÖD har delat underinstansernas bedömning att en förhållandevis stor garagebyggnad har en utformning och placering som är lämplig med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaden kan inte heller anses ge upphov till olägenhet av betydande slag.