Mål: P 5167-21

MÖD 2022:18

Vägledande avgörande

Förbudet mot kommunala särkrav i 8 kap. 4 a § plan- och bygglagen. MÖD har kommit fram till att en elcentral inte är en väsentlig teknisk egenskap, och att det varken framgår av plan- och bygglagen eller av andra föreskrifter att sådan utrustning ska omfattas av de tekniska egenskapskraven. Byggnadsnämndens krav i ett slutbesked på var en elcentral skulle placeras för att tillgodose intresset av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga har därför varit utan verkan.