Mål: M 14518-21

Avgörande

En verksamhet med hantering av avfall har anmälts och föranlett beslut om försiktighetsåtgärder. Beslutet har överklagats med yrkande att den ska förbjudas med bl.a. motiveringen att den är förlagd på brukningsbar jordbruksmark. MÖD fann att hinder enligt 3:4 miljöbalken inte föreligger eftersom marken inte kan anses brukningsvärd då annan industriell verksamhet bedrivits på platsen i decennier med påföljd att en stor del av matjordslagret avlägsnats.