Mål: P 13548-21

Avgörande

MÖD har liksom MMD bedömt att det sökta bygglovet inte är planenligt när det gäller byggnadsarean och att ärendet ska återförvisas till nämnden för prövning av om planstridigheten kan godtas som en liten avvikelse från detaljplanen.