Mål: F 319-22

Avgörande

omträttsavgäld. Parterna var ense om att markvärdet som underlag för avgälden skulle fastställas enligt taxeringsvärdet, men de var oense om huruvida den fastställda taxeringen för det näst sista året av innevarande avgäldsperiod eller den preliminära, lägre, taxeringen för det sista året skulle gälla som utgångspunkt för markvärdet. MÖD fann att det sista årets preliminära taxeringsvärde fick anses mest rättvisande eftersom det låg närmare värdetidpunkten och inte särskilt ifrågasatts