Mål: P 992-22

Avgörande

Klagorätt avseende beslut om rivningslov. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att kulturmiljöorganisationer, som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken, har rätt att klaga på beslut att ge rivningslov, när beslutet som i detta fall aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön. Till skillnad från MMD har MÖD bedömt att en av de föreningar som överklagat rivningslovet inte har ett sådant huvudsakligt ändamål som är en förutsättning för klagorätt. MÖD har tillåtit överklagande till HD då det är av vikt för rättstillämpningen att ett överklagande prövas där.