Mål: F 7660-21

Avgörande

MÖD har bedömt att en sökt avstyckning och fastighetsreglering skett på ett sätt så att syftet med bestämmelserna om strandskydd motverkas. MÖD har därför undanröjt lantmäterimyndighetens beslut och återförvisat förrättningen till myndigheten för att sökandena ska ges tillfälle att jämka ansökan.