Mål: P 6223-22

Avgörande

Bygglovsavgift. MÖD har funnit att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL inte ska nollställas på grund av åtgärder som vidtas först efter det att nämndens lagstadgade tidsfrist för handläggningen har löpt ut. Avgiften har därför reducerats enligt 12 kap. 8 a § första stycket PBL (jfr. MÖD 2022:8).