Mål: P 13039-21

MÖD 2022:23

Vägledande avgörande

Startbesked för nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad. På platsen finns sedan tidigare en mindre komplementbyggnad som ska rivas. MÖD har bedömt att föreslagen placering och utformning avviker från den befintliga miljön på ett sådant sätt att den inte uppfyller kravet på god helhetsverkan (2 kap. 6 § första stycket 1 PBL).