Mål: M 4727-22

Avgörande

Mark- och miljödomstolen, som ansett sig exklusivt behörig att handlägga en tvist gällande skyldighet att erlägga va-anläggningsavgift, har i ett beslut avvisat en kvittningsinvändning i målet eftersom invändningen grundat sig på ett ingånget civilrättsligt avtal. MÖD gör bedömningen att mark- och miljödomstolen saknat behörighet att ta upp tvisten och undanröjer beslutet och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.