Mål: M 6897-22

Avgörande

Fordran på brukningsavgifter för fastighet som inte varit inkopplad till den allmänna va-anläggningen. Efter återvunnen tredskodom har MMD tillåtit käranden att utvidga sin talan i det återvunna målet. MÖD har undanröjt MMD:s dom i de delar den avser kärandens nya yrkanden samt avvisat dessa. MÖD har avslagit svarandens överklagande i övrigt.