Mål: F 4751-22

Avgörande

Förrättningskostnader. MÖD har funnit att kostnaderna för aktuell fastighetsbestämning ska faktureras den formellt betalningsansvariga sakägaren i enlighet med 14 kap. 10 § 1 st FBL. Det har därmed saknats stöd i lag för lantmäterimyndigheten att ange en annan person som fakturamottagare. Mark- och miljödomstolens dom och lantmäterimyndighetens debiteringsbeslut har därför undanröjts.