Mål: P 13067-21

Avgörande

MÖD har avslagit överklagandet av MMD:s dom som innebär att ett negativt förhandsbesked för uppförandet av ett enbostadshus upphävts och att ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.