Mål: M 15215-21

MÖD 2022:21

Vägledande avgörande

Vattenrättslig rådighet. Ett bolag har ansökt om tillstånd enligt 11:19 MB för att riva ut en damm och för att i samband med detta iordningställa ett naturlikt sjöutlopp. Fastigheten som dammen är belägen på ägs av annan, varför bolaget samtidigt yrkat tvångsrätt enligt 28:10 1 st 4 p MB. MÖD har, till skillnad från MMD, bedömt att regelverket kan ge utrymme för att bevilja tvångsrätt och funnit att bolaget därmed har erforderlig rådighet. MÖD har därför undanröjt MMD:s avvisningsbeslut och återförvisat målet dit för fortsatt behandling.