Mål: M 1635-22

Avgörande

MÖD fastställer, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, länsstyrelsens beslut om avslag på en ansökan strandskyddsdispens för uppförande av ett båthus, inklusive lounge och bastu. Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § första stycket punkterna 1 eller 3 miljöbalken har inte bedömts finnas. Ett avslag har heller inte ansetts oproportionerligt.