Mål: M 14896-21

Avgörande

MÖD fastställer, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, länsstyrelsens beslut om avslag på strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus. Särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § första stycket punkten 1 miljöbalken har inte bedömts föreligga. Ett avslag har inte heller bedömts oproportionerligt.