Mål: M 11988-21

Avgörande

Tillstånd till bergtäkt. Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd med villkor att bullrande verksamhet inte får bedrivas under vissa perioder. Villkoren föreskrevs med anledning av en tjäderplats i närheten av verksamhetsområdet. MÖD har upphävt villkoren pga att villkoren inte behövs med hänsyn till ny utredning om tjäder och att villkoren strider mot kravet på rimlighet enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. MÖD har även upphävt villkor om mätning av kvantitet i enskilda brunnar. MÖD har även bedömt att de argument som kommit till uttryck i översiktsplanen för att inte tillåta en etablering av täkt på den aktuella platsen inte har sådan tyngd att de utgör något hinder för lokaliseringen av bergtäkten.