Mål: M 15291-21

Avgörande

Den restaurang som avsetts med ett av nämnden beslutat föreläggande har under handläggningen i MÖD permanent stängts. Parterna har varit ense om att ändamålet med beslutet förlorat sin betydelse. MÖD har mot denna bakgrund upphävt beslutet.