Mål: P 13017-22

Avgörande

En kommunal nämnd avvisade ett överklagande av ett bygglovsbeslut som för sent inkommet. Efter att avvisningsbeslutet överklagats fann MMD att delgivningen som legat till grund för avvisningen inte skett på rätt sätt och återförvisade ärendet. Nämnden överklagade till MÖD som har ansett att domen inte har gått nämnden emot och överklagandet har därför avvisats.

MÖD har tillåtit överklagande till HD då det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas där.