Mål: F 15587-21

Avgörande

Genom fastighetsreglering har en markremsa överförts från en fastighet till en annan. Markremsan är utlagd som allmän plats i detaljplanen för området. Frågan i målet gällde vilken ersättning som skulle betalas till ägaren av den fastighet som avstod marken. MÖD har, med tillämpning av 4 kap. 3 a § expropriatioslagen, fastställt lantmäterimyndighetens beslut om ersättning.