Mål: P 6271-22

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. MÖD har upphävt en byggnadsnämnds beslut om bygglov och avslagit bygglovsansökan eftersom det i detaljplanens planbestämmelser föreskrevs att endast friliggande hus får uppföras och då planbeskrivningen gav stöd för en tolkning att med friliggande i detaljplanen avsågs enbostadshus.