Mål: F 1278-22

Avgörande

Tredimensionell fastighetsbildning. Ansökan om avstyckning för bildande av tre ägarlägenhetsfastigheter, där bostadslägenheterna ska placerade bredvid varandra i en byggnad. Eftersom det åsyftade resultatet – bostadsfastigheter med sammanbyggda hus – kan tillgodoses genom traditionell fastighetsbildning var det riktigt av lantmäterimyndigheten att ställa in förrättningen.