Mål: P 2473-22

Avgörande

En byggnadsinspektör har på delegation fattat beslut om bygglov. MÖD har återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning eftersom det inte framkommer av nämndens delegationsordning att en byggnadsinspektör är behörig att fatta beslut i denna typ av ärende.