Mål: P 10262-22

Avgörande

Förhandsbesked för ett enbostadshus och en komplementbyggnad. MÖD har, till skillnad från MMD, bedömt att det markområde som skulle bebyggas, främst med hänsyn till dess mycket begränsade storlek och dess läge, inte utgjort brukningsvärd jordbruksmark i den mening som avses i 3 kap. 4 § MB. Den bestämmelsen har därmed inte hindrat att positivt förhandsbesked ges. MÖD har ändå undanröjt nämndens beslut, varigenom positivt förhandsbesked gavs, och återförvisat målet dit för kompletterande utredning i frågan om buller.