Mål: P 7074-22

Avgörande

MÖD har bedömt att det finns förutsättningar att tillföra ett bebyggelseområde ytterligare fem enbostadshus utan att detaljplanekravet aktualiseras och att marken är lämplig för att bebyggas. Byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked har därför fastställts.