Mål: F 528-22

Avgörande

Fråga om tomträttsavgäld. MÖD har ansett att det inte med tillräcklig säkerhet går att dra slutsatsen att det långsiktiga ränteläget förändrats på så sätt att det finns skäl att frångå den avgäldsränta som bestämts i praxis. Skälig ränta har bestämts till tre procent.