Mål: P 10651-21

Avgörande

Marklov för uppfyllnad av garageinfart vid gräns till annans fastighet. MÖD har undanröjt länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att ge marklov och återförvisat ärendet till länsstyrelsen.